ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน LDTA LABOUR DEVERLOPMENT TRADE ASSOCIATION เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการของแรงงานให้มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ